Roeqyah

Behandeling van een getroffen persoon

Als het bekend is, of als men een vermoeden heeft, dat iemand beïnvloed is door het boze oog, dan dient degene die het boze oog op hem heeft geworpen zich te wassen voor zijn broeder. Er dient een vat water gebracht te worden en hij dient zijn hand er in te steken en zijn mond uit te spoelen in dat vat. Dan moet hij zijn gezicht wassen in dat vat, vervolgens zijn linkerhand in dat vat steken en zijn rechterknie wassen, daarna zijn rechterhand in het vat steken en zijn linkerknie wassen. Daarna dient hij zich onder zijn kleren te wassen. Tenslotte dient dit water, van achter, in één keer over het hoofd gegoten te worden van degene die door het boze oog getroffen is. Dan zal hij genezen, als Allah dat wil. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah li l-Boeh'oeth al-‘Ilmiyyah wa l-Iftaa-e, 1/186.)

Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden met haar zijn) gezegd heeft: “De persoon die het boze oog op iemand heeft geworpen, wordt bevolen om woedhoe-e (de kleine rituele wassing) te verrichten, vervolgens dient degene die getroffen is zich te wassen (met dat water).” (Dit was als Sah'ieh' geclassificeerd door al-Albaanie in Sah'ieh' Abie Dawoed.)

Sheikh Moh'ammad ibn Saalih' al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “In geval iemand getroffen is door het boze oog, dient men de behandeling toe te passen die door de sharie'ah wordt aanbevolen, waaronder:

- Het reciteren van roeqyah. De profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Er is geen roeqyah, behalve in het geval van het boze oog en koorts.” (At-Tirmidzie, 2057; Aboe Dawoed, 3884.) De engel Djibriel (vrede zij met hem) deed roeqyah voor de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) en zei: “Bismillaahi oerqieka min koelli shay-in yoe'dzieka, min sharri koelli nafsin aw ‘ayni h'aasid Allaahoe yashfiek, bismillaahi oerqiek (in de naam van Allah verricht ik roeqyah voor jou, tegen alles dat jou schaadt, tegen het kwaad van elke ziel of jaloers oog, moge Allah jou genezen, in de naam van Allah verricht ik roeqyah voor jou)."

- Vraag de persoon die het boze oog op de getroffen persoon heeft geworpen zich te wassen, omdat de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ‘Aamir ibn Rabie'ah dit beval. [Volgens een h'adieth overgeleverd door imaam Ah'mad (15550), Maalik (1811), an-Nasaa-ie en Ibn H'ibbaan, en verhaalt door Sahl ibn H'aneef.] Het water dient gegoten te worden over de persoon
Reacties (1 t/m 15 van 155)
mama30 op 11-10-2011 16:25 uur
Naar boven
Tovenarij

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Sihr, oftewel tovenarij. Wat is dat? Sihr of tovenarij is een overeenkomst en een verdrag tussen een tovenaar en een duivel. Een tovenaar die toenadering zoekt tot een duivel met daden van ongeloof of met zonden, waardoor de duivel deze tovenaar gehoorzaamt.

Hoe zoekt de tovenaar toenadering tot de duivel? Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommigen van hen plakken de Koran vast aan hun schoenen, waarna zij hiermee het toilet binnengaan. Anderen schrijven Koranverzen met onreinheden, zoals menstruatiebloed en andere dingen. Anderen schrijven Koranverzen achterstevoren op om op deze manier te spotten met de Woorden van Allah. Anderen bidden terwijl zij onrein zijn. Anderen blijven hun hele leven in de onreine toestand. Anderen zoeken toenadering tot de duivel door geslachtsgemeenschap te hebben met hun meest nabije familieleden, zoals hun moeder of hun dochter. Anderen doen andere zaken dan deze, dit alles om dichter bij de duivel te komen. Hoe groter het ongeloof van de tovenaar is, des te meer de duivel hem zal gehoorzamen. Dit is de tovenarij in het kort.

Als je denkt dat de tovenarij slechts inbeelding is en geen realiteit, lees dan (de vertaling van) de volgende Woorden van Allah - de Majesteitelijke en Verhevene:

Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij.
[ Soerah al-Baqarah 2:102 ]

Moesa (Mozes) zei: "Datgene waar jullie mee gekomen zijn, is tovenarij. Voorwaar, Allah zal deze tenietdoen. Voorwaar, Allah zet het werk van de verderfzaaiers niet recht. En Allah bevestigt de Waarheid met Zijn Woorden, ook al hebben de misdadigers er een hekel aan."
[ Soerah Yoenoes 10:81-82 ]

Voorwaar, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En de tovenaar zal niet welslagen, wat hij ook doet.
[ Soerah Ta Ha 20:69 ]

En tegen het kwaad van de vrouwen die op de knopen blazen.
[ Soerah al-Falaq 113:4 ]

De meeste Koranuitleggers hebben gezegd dat de vrouwen die op de knopen blazen de tovenaressen zijn die op de knopen van de touwen blazen terwijl zij hun spreuken van tovenarij en ongeloof uitspreken.

Weet dat de Profeet Mohammed, de meeste edele der schepping, getroffen werd door tovenarij. Dit gebeurde enkel vanwege een wijsheid die Allah wilde. ‘Aa-ishah vertelt, zoals overgeleverd werd door al-Boekhaarie en Moeslim, dat voor hem werd ingebeeld dat hij een bepaalde handeling gedaan had, terwijl hij deze niet gedaan had. De Profeet - vrede en gebeden over hem - smeekte Allah daarop aan, waarna er twee Engelen naar hem kwamen. De één ging bij zijn hoofd staan en de ander bij zijn voeten. Zij vertelden wie hem betoverd had en waar de tovenarij te vinden was, waarop hij daarheen ging samen met zijn Metgezellen en deze teniet deed. Daarop genas Allah - Verheven is Hij - de Profeet - vrede en gebeden over hem.

De Profeet - vrede en gebeden over hem - heeft gezegd:

"Degene die zelf tovenarij praktiseert of een ander dit laat doen, hij behoort niet tot ons..."

Wanneer jij naar een tovenaar gaat om jezelf of een ander te genezen, dan behoor je niet tot de gemeenschap van Mohammed - vrede en gebeden over hem.

"...en degene die naar een helderziende of waarzegger gaat en gelooft in wat hij zegt: voorzeker, die is ongelovig aan datgene wat naar Mohammed is neergezonden."
Overgeleverd door Ahmed.

Ook heeft hij gezegd:

"Vermijd de zeven vernietigers: het toekennen van deelgenoten aan Allah, tovenarij..."

Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

Na het toekennen van deelgenoten aan Allah komt de tovenarij als tweede op de lijst van de vernietigers. Tovenarij is namelijk ongeloof aan Allah.

Hoe herken je een tovenaar? Een tovenaar heeft vele kenmerken. Ik zal slechts een aantal van zijn kenmerken opnoemen en niet allemaal. Als je ook maar één van deze tekenen bij hem aantreft, weet dan met zekerheid dat hij een tovenaar is. Maar als je geen van deze kenmerken bij hem aantreft, dan wil dit nog niet zeggen dat hij geen tovenaar is. Hij kan een tovenaar zijn, zonder dat je één van deze tekenen ziet. Dit is een aantal van zijn tekenen:

- Dat hij vraagt naar de naam van de zieke en de naam van zijn moeder. Wat wil hij met de naam van zijn moeder? Dit komt omdat hij samenwerkt met demonen en duivels. Hij gehoorzaamt hen en aanbidt hen.

- Dat hij een spoor van de zieke neemt. Hij zegt: geef mij iets van de sporen van de zieke. Een kledingstuk of iets anders. Sommige tovenaars stellen zelfs de voorwaarde dat deze kleding niet gewassen wordt. Het is noodzakelijk dat het zweet van de zieke zich op de kleding bevindt.

- Dat hij om bepaalde dieren vraagt. Sommige tovenaars vragen om een schaap te slachten, of een kip of een kameel. Maar met een voorwaarde: dat je de Naam van Allah er niet over gedenkt. Sommigen eisen een bepaalde eigenschap in deze dieren. Bijvoorbeeld dat het een zwart schaap is, dat hij twee horens heeft, dat hij die en die eigenschap bezit of uit dat en dat land komt. De tovenaars stellen voorwaarden. Sommigen zeggen: begraaf het en eet er niets van op. Anderen zeggen: werp het in die en die plek, in een bouwval of een afvalplaats. Voor wie is dit offer? Het is een toenadering van de tovenaar tot de duivel.

- Dat zij toverspreuken opschrijven of uitspreken. Zij schrijven Koranverzen op een stuk papier: boven, onder, links en rechts. Daarna tekenen zij in het midden van het papier vierkantjes met daarin letters, cijfers en tekeningen. Sommigen maken tekeningen van schorpioenen en slangen. Anderen schrijven onbegrijpelijke woorden op. Dit zijn aanroepingen van de duivels. De tovenaar zoekt zijn toevlucht tot de duivels en demonen. Vervolgens zegt hij: stop dit onder jouw deken, of in jouw kleding, of hang dit thuis op, of stop het in de kast, of stop het in water en drink het op, of verbrand het en adem de rook ervan in. Of hij spreekt deze woorden binnensmonds uit in de aanwezigheid van de zieke.

- Sommige tovenaars dragen de zieke op om zich af te zonderen van de mensen. Zij zeggen: ga in een donkere kamer zitten waartoe het zonlicht geen toegang heeft. Dit voor een aantal dagen lang. Waarom? Omdat de duivel zich met de enkeling bevindt, zoals de Profeet - vrede en gebeden over hem - bericht heeft.

- Sommige tovenaars geven voorwerpen aan de zieke en zeggen: begraaf dit onder de grond. Of zij geven hem papieren en zeggen: verbrand dit en adem de rook in.

Dit is een aantal van hun tekenen. Onthoud deze dus en wees gewaarschuwd voor hen. Maar weet dat:

...zij hier niemand mee kwaad kunnen doen, behalve met de toestemming van Allah.
[ Soerah al-Baqarah 2:102 ]

Zij zijn niet in staat om jou met iets te schaden, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt. Weet met zekerheid dat niets jou zal treffen, behalve hetgeen Allah voor jou heeft voorbestemd.

Als jij jezelf wil beschermen tegen tovenarij, doe dit dan door de verplichtingen van Allah uit te voeren. Verricht de vijf gebeden in de huizen van Allah. Bescherm jezelf door thuis vrijwillige gebeden te verrichten. Doe veel aan aanbidding. Reciteer het tweede hoofdstuk uit de Koran (al-Baqarah), want de duivel vlucht van het huis waarin dit hoofdstuk gereciteerd wordt. Lees Aayatoel-Koersie (vers 255 uit al-Baqarah) voor het slapengaan, dan zal er een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen totdat de ochtend aanbreekt. Houd je aan de rituele wassing. Gedenk de Naam van Allah bij het eten en drinken en wanneer je je huis binnengaat. Houd je aan de gedachtenissen van de ochtend en de avond. Prijs Allah, verheerlijk Hem, eer Hem en loof Hem. Onderhoud je band met Allah, vrees Hem en houd je weg van Zijn verboden.

Weet dat de duivel vier toegangswegen heeft tot het lichaam van de mens.

Ten eerste: grote angst. Wanneer de mens zeer angstig is, vindt de duivel een toegangsweg tot zijn lichaam.

Ten tweede: grote woede. Woede is namelijk een brandende kool van de duivel. Als je boos bent, zeg dan: ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de verworpen duivel. Verricht de rituele wassing, want dit dooft het vuur van de woede.

Ten derde: grote onachtzaamheid. Wanneer de mens onachtzaam is in de gehoorzaamheid aan Allah, de aanbidding en het gedenken van Allah, vindt de duivel een toegangsweg.

Ten vierde: volledige storting in de begeerten. Wanneer de mens enkel zijn begeerten achternaloopt en zijn enige zorg het vervullen van zijn begeerten is, vindt de duivel een toegangsweg waardoor de mens bezeten raakt.
mama30 op 11-10-2011 16:26 uur
Naar boven
boeken

De Genezing van Tovenarij.
De Roeqyah vanuit het Boek en de Soennah.
Vesting van de Gelovige tegen de Listen van de Duivel en de Djinn
mama30 op 11-10-2011 16:36 uur
Naar boven
http://www.roqya.nl/roqia1.mp3

luister hier naar goed
mama30 op 11-10-2011 16:37 uur
Naar boven
Schild van de Gelovige tegen de Listen van de Duivels en de Djinn


In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Dit zijn een aantal middelen om jezelf te beschermen tegen de listen van de duivels en de djinn:

1) Vertrouw op Allah, want de Shaytaan (de duivel, Satan) heeft geen macht over degene die op Allah vertrouwt.

2) Heb ikhlaas (zuivere toewijding) voor Allah, want de Shaytaan heeft geen macht over degene die ikhlaas voor Allah heeft.

3) Heb taqwa (Godsvrees) voor Allah.

4) Volg het Boek en de Soennah in je woorden en daden en blijf weg van de andere wegen, omdat aan het hoofd van de andere wegen (die van de dwaling) een Shaytaan is die tot deze weg oproept.

5) Blijf bij de groep en splits je niet af, omdat je in je eentje een makkelijke prooi bent voor de Shaytaan.

6) Zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan door te zeggen:

"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)."

7) Vóór het reciteren van de Qor-aan.

8) Na de openingssmeekbede in het gebed door te zeggen:
"A'oedhoe bil-Laahis-Samie'il-‘Aliem minash-Shaytaanir-radjiem min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih
(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah, de Alhorende, de Alwetende, tegen de vervloekte Shaytaan, tegen zijn influistering, zijn tovenarij en zijn hooghartigheid)."

9) Tijdens influisteringen in het gebed en daarna drie keer naar links spugen (blazen).

10) Bij het verrichten van een daad van aanbidding.

11) Wanneer je twijfel hebt in je geloof.

12) Bij het aanbreken van de ochtend en het vallen van de avond door drie keer Soerah al-Ikhlaas (112), Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114) te reciteren.

13) Bij het betreden van de moskee door te zeggen:
"A'oedhoe bil-Laahil-‘Adhiem wa bi wadjhihil-kariem wa soeltaanihil-qadiem minash-Shaytaanir-radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht bij Allah de Geweldige, en bij Zijn Edele Aangezicht, en bij Zijn Eeuwige Macht tegen de vervloekte Shaytaan)."

Wanneer je dit zegt, zal de Shaytaan zeggen: "Hij wordt de rest van de dag tegen mij beschermd."

14) Wanneer je in je droom iets ziet waar je een hekel aan hebt door driemaal links van je te spugen (blazen), en het volgende te zeggen:

"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)"
En je om te draaien op je andere zijde.

15) Wanneer je angst hebt tijdens het slapen door te zeggen:

"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammaati min ghadabihi wa ‘iqaabihi wa sharri ‘ibaadihi wa min hamazaatish-shayaatieni wa an yahdoeroen
(Ik zoek mijn toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen Zijn Woede, Zijn Bestraffing, Zijn slechte dienaren en tegen de influisteringen van de duivels en dat ze bij mij in de buurt komen)."

16) Wanneer je angst hebt voor de djinn door Soerah al-Falaq (113) en Soerah an-Naas (114) te reciteren.

17) Wanneer je voor je kinderen bang bent van de duivels door te zeggen:

"A'oedhoe bi kalimaatil-Laahit-taammah min koelli Shaytaanin wa haammah wa min koelli ‘aynin laammah
(Ik zoek toevlucht bij de Volmaakte Woorden van Allah tegen elke venijnige Shaytaan en tegen elke ziekte en kwaal).”

18) Tijdens de woede door te zeggen:
"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)."

19) Wanneer je bij een ander dan Allah zweert door driemaal te zeggen:

"Laa ilaaha illal-Lah wahdahoe laa sharieka lah
(Er is geen ware god die het recht heeft aanbeden te worden dan Allah, alleen en zonder deelgenoten)."

En driemaal te zeggen:

"A'oedhoe bil-Laahi minash-Shaytaanir-radjiem
(Ik zoek mijn toevlucht tot Allah tegen de vervloekte Shaytaan)".

En driemaal links van je te spugen (blazen). Het zweren bij een ander dan Allah behoort tot de grote zonden.

20) Bij het horen van een balkende ezel, want hij heeft een Shaytaan gezien

21) Het reciteren van de Qor-aan:

22) In je huis, want de Shaytaan vlucht van het huis waarin Soerah al-Baqarah wordt gereciteerd.

23) Bij het slapengaan door Aayatoel-Koersie (Soerah al-Baqarah 2:255) te reciteren, want dan zal er een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen, totdat de ochtend aanbreekt.

24) Vraag Allah veelvuldig om vergeving.

25) Gedenk Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - veelvuldig:

26) Na het gebed.

27) In de ochtend en in de avond.

28) Bij het betreden en verlaten van het huis.

29) Tijdens het ontwaken uit de slaap.

30) Bij het eten en drinken, omdat het voedsel van de Shaytaan datgene is waarover de naam van Allah niet is genoemd.

31) Bij het instappen in de auto of bestijgen van het rijdier.

32) Wanneer je rijdier struikelt, want als je dan "Bismil-Laah (in de Naam van Allah) zegt, wordt de Shaytaan zo klein als een vlieg.

33) Smeek Allah aan.

34) Wanneer je geslachtsgemeenschap hebt met je vrouw door te zeggen:
"Bismil-Laah Allahoemma djannibnish-Shaytaan wa djannibish-Shaytaana maa razaqtanie (In de Naam van Allah, O Allah, houd mij ver weg van de
Shaytaan en houd de Shaytaan ver weg van wat U mij schenkt)".

Wanneer je dit zegt en je voorzien wordt van een kind, zal de Shaytaan hem geen kwaad kunnen doen

35) Bij het binnengaan van een stad.

36) Bij het verlaten van de moskee door te zeggen:

"Bismil-Laah was-salaatoe was-salaamoe ‘alaa rasoelillaah. Allahoemma innie as-aloeka min fadlik, Allahoemma'simnie minash-Shaytaanir-radjiem
(In de Naam van Allah, en de Salaah en Salaam rusten op de Boodschapper van Allah. O Allah, voorwaar, ik vraag U om Uw gunst. O Allah, bescherm mij tegen de vervloekte Shaytaan)."

37) Verricht de adhaan (gebedsoproep), want de Shaytaan vlucht bij het horen van de adhaan.

38) Verricht geen gebed tijdens het opgaan en ondergaan van de zon, want deze komt op tussen de twee horens van de Shaytaan.

39) Maak de rijen in het gebed recht en sluit de gaten tussen de gebedsverrichters, want de Shaytaan komt hier tussen in de vorm van een lam.

40) Verricht het ochtendgebed met de gemeenschap, want degene die dat doet, zal door Allah beschermd worden.

41) Verricht vrijwillige gebeden thuis.

42) Weerhoud degene die voor je langs wil lopen, terwijl je aan het bidden bent, want de Shaytaan is dan bij hem.

43) Kijk niet om je heen terwijl je aan het bidden bent, want de Shaytaan steelt dan van je gebed.

44) Wijs met je wijsvinger tijdens de tashahhoed, want dit is voor de Shaytaan zwaarder dan ijzer.

45) Verricht de soedjoed as-sahw (knieling van vergeetachtigheid) wanneer je in het gebed iets bent vergeten te verrichten, want dat is een vernedering voor de Shaytaan.

46) Kniel neer tijdens het reciteren van de Qor-aan (wanneer je bij een Vers bent aangekomen waar het aanbevolen is om te knielen), want dan zal de Shaytaan huilen en zeggen: "O wee mij! De zoon van Adam werd bevolen te knielen, waarop hij dit gedaan heeft en voor hem is het Paradijs. En ik werd bevolen te knielen, waarop ik weigerde en voor mij is het Vuur".

47) Eet en drink niet met links, want de Shaytaan eet en drinkt met links.

48) Raap de hap voedsel op wanneer deze op de grond valt, veeg het vuil eraf, eet het voedsel op en laat het niet achter voor de duivels.

49) Laat de verspilling (van geld, bezittingen, enz.), want de verspillers zijn de broeders van de duivels.

50) Verricht een middagdutje, want de duivels verrichten geen middagdutje.

51) Heb geen haast, want haast is van de Shaytaan.

52) Spreek een goed woord.

53) Groet jouw Moslimbroeder terug met wie je ruzie hebt, wanneer hij je begroet, want als je zijn groet niet beantwoordt, zullen de Engelen hem beantwoorden en zal de Shaytaan jou beantwoorden.

54) Wees rechtvaardig in je oordeel, want degene die onrechtvaardig oordeelt, wordt vergezeld door de Shaytaan.

55) Houd het gapen tegen of plaats een hand voor de mond tijdens het gapen, want wanneer je "haaaa" zegt tijdens het gapen, lacht de Shaytaan en wanneer je geen hand voor de mond plaatst, gaat de Shaytaan naar binnen.

56) Snuit driemaal je neus met water wanneer je ontwaakt uit de slaap, want de Shaytaan overnacht in het neusgat.

57) Geef liefdadigheid, want de Shaytaan probeert je hiervan te weerhouden.

58) Laat het (valselijk) twisten.

59) Wijs niet naar je broeder met een wapen of een ijzeren voorwerp, want het kan zijn dat de Shaytaan ervoor zorgt dat je hem ermee raakt.

60) Verricht geen smeekbede tegen een zondige Moslim, want dit helpt de Shaytaan tegen hem.
mama30 op 11-10-2011 16:38 uur
Naar boven
61) Laat het overdadige huilen en verdriet.

62) Wees niet de eerste die de markt betreedt en de laatste die deze verlaat, want de markten zijn de slagvelden van de Shaytaan en daar wordt zijn vlag gehesen.

63) Zeg niet: "Als ik dit en dit had gedaan, was dit niet gebeurd", wanneer je getroffen wordt door iets slechts, want het woordje "als" opent het werk van de Shaytaan.

64) De vrouw hoort haar huis niet te verlaten wanneer dit niet noodzakelijk is, want de Shaytaan versiert haar in de ogen van de mannen.

65) Zonder je niet af met een vreemde vrouw, want de Shaytaan zal jullie derde persoon zijn.

66) Ga niet zitten tussen de schaduw en de zon, want dit is de zitplaats van de Shaytaan.

67) Houd de kinderen binnen wanneer de avond valt en sluit de deuren, want op dat tijdstip verspreiden de duivels zich en de Shaytaan kan een gesloten deur niet openen.

68) Wanneer je in je huis een slang aantreft, waarschuw hem dan drie keer, en als hij dan niet weggaat, dood hem, want dat is waarlijk een Shaytaan.

69) Keer in al je zaken terug naar de mensen van kennis, want als je dit niet doet, zul je de Shaytaan volgen.

70) Neem afstand van alle soorten van zonden en slechtheden, want het is de Shaytaan die je hiertoe oproept en door deze daden te verrichten, nemen de Engelen afstand van je en zul je omgeven worden door de duivels.

71) Wanneer je boos bent, verricht dan de woedoe (kleine rituele wassing), want boosheid komt van de Shaytaan en de Shaytaan is van vuur. En het vuur wordt gedoofd met water.

Met de Wil van Allah zullen deze zaken een schild voor je zijn tegen de listen van de Shaytaan en zijn helpers, van onder de tovenarij, bezetenheid en andere duivelse ziekten.

En alle lof is aan Allah, de Heer der Werelden...

Gebaseerd op het boek:
"Hisn al-Moe-min min Makaa-id al-Maradah wal-Djinn"
van: ash-Shaykh Yahya ibn Mohammad ibn al-Qaasim ad-Daylamie,
met het voorwoord van: al-‘Allaamah Mohammad ibn ‘Abdillaah al-Imaam.
mama30 op 11-10-2011 16:44 uur
Naar boven
ik weet ook als iemand bezeten is dat als je de genezing toepast de deuren open moet staan zodat de slechte weg kan gaan

ook als je begint je rechterhand plaatsen op het punt van het hoofd

als je zelf angstig bent niet aan beginnen

laat het iemand zijn die strek in ze schoenen staat
mama30 op 11-10-2011 16:44 uur
Naar boven
ik zal vandaan nog iets plaatsen wat ik zelf heb meegemaakt
en hoe ik er mee ben omgegaan
mama30 op 11-10-2011 16:45 uur
Naar boven
echt een goede site is rokija.nl
mama30 op 11-10-2011 19:45 uur
Naar boven
http://www.roqya.nl/roqya-arefi.avi

kijk hier na

asalaam waralaikoem
MisssTasrittt op 11-10-2011 19:58 uur
Naar boven
dank je lieverd voor deze handige topicc

uppp
mama30 op 11-10-2011 23:23 uur
Naar boven

Citaat door MisssTasrittt:
dank je lieverd voor deze handige topicc

upppgeen dank lieve zuster

er zijn vaak mensen die het meemaken

vooral het boze ogen

moge allah ons behoeden voor het kwade
ahloes_soennah op 12-10-2011 11:44 uur
Naar boven
Jazaaka allahoe a7sana aljazaa!!!

Bij boze oog staat alleen wat je moet doen indien je weet wie het bij je gedaan heeft.
Maar wat als je niet weet wie het was/waren??
mama30 op 12-10-2011 19:20 uur
Naar boven

Citaat door ahloes_soennah:
Jazaaka allahoe a7sana aljazaa!!!

Bij boze oog staat alleen wat je moet doen indien je weet wie het bij je gedaan heeft.
Maar wat als je niet weet wie het was/waren??wa ilaika algair

ik heb me dat ook afgevraagd
maar het logische is dat je gewoon rokija sarija moet toepassen
de juiste volgorde van de koran zie de linken die ik erbij toegevoegd heb

het kan zijn dat je het een paar keer moet toepassen dan zie je het resultaat

als je vragen hebt dan stel je ze maar

ik ga inscha allah nog verder zoeken
Log in met je MAROKKO.nl-ID om mee te doen met deze discussie
Nog geen lid? wordt lid
Djinns
Bron: ZOB
Boze oog
Bron: ZOB
Zwarte magie
Bron: ZOB
Arkin Marokko Media Innovatiefonds Zorgverzekeraars Stichting Voorzorg Utrecht Skanfonds